Wakacje nad morzem, noclegi, kwatery prywatne w Gdańsku - logo
Noclegi nad morzem - Gdańsk - apartamenty, kwatery prywatne
+48 606 952 538
biuro@wakacje-gdansk.pl

REGULAMIN

WSTĘP

Regulamin zawiera warunki rezerwacji apartamentów przez stronę internetową www.wakacje-gdansk.pl Rezerwacja stanowi akceptację poniższego Regulaminu i jednoczesne zawarcie umowy najmu.

REZERWACJA

  • Rezerwacji apartamentu dokonuje się wypełniając formularz rezerwacyjny zamieszczony na stronie www.wakacje-gdansk.pl oraz wpłacając 50% należności na wskazane konto i przesyłając potwierdzenie wpłaty.
  • Od 1 Czerwca do 1 Września wynajem apartamentu minimum na 3 doby. Krótsze terminy proszę uzgadniać telefonicznie 606 952 538

ZAKRES REZERWACJI

Umowa zawarta pomiędzy właścicielem lokalu a klientem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem lokalu i opłaty eksploatacyjne - takie, jak prąd gaz i media oraz sprzątanie po upływie okresu najmu. Wszelkie inne koszty, a w szczególności dojazd, wyżywienie itp. leżą po stronie klienta.

PRZYJAZD, PRZEKAZANIE KLUCZY, WYJAZD

Doba rozpoczynająca wynajem zaczyna się o godzinie 16.00. Odbiór kluczy powinien być ustalony telefonicznie,przynajmniej godzinę przed przyjazdem. Okres wynajmu kończy się o godzinie 12.00 w dniu wyjazdu. W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych lub innych powodów opóźniających przyjazd, klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie osoby przekazującej klucze. Przekazanie i odbiór apartamentu dokonuje właściciel wraz z klientem. 

ZAPŁATA I KAUCJA

W momencie przyjazdu Klient wpłaca resztę należności oraz pobierana jest kaucja w wysokości 25% należnej kwoty /lecz nie mniej niż 100 zł/, która zostanie zwrócona podczas przekazywania kluczy w dniu wyjazdu. Właściciel ma prawo zatrzymać kaucję w przypadku zniszczeń powstałych w czasie pobytu gości. Szkody przekraczające wysokość kaucji muszą pokryć klienci.

KLIENT MA OBOWIĄZEK:

  • utrzymywania obiektu w stanie zastanym.
  • dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa.
  • umycia naczyń i sprzętów kuchennych oraz wyniesienia śmieci przed wyjazdem.
  • bezzwłocznego poinformowania osoby przekazującej klucze o uszkodzeniach powstałych podczas pobytu w lokalu. Koszt usunięcia szkód pokrywa klient.

ZWIERZĘTA

Właściciel nie wyraża zgody na przebywanie zwierząt w apartamencie.

PALENIE PAPIEROSÓW

Właściciel nie wyraża zgody na palenie papierosów w apartamencie, za wyjątkiem balkonu.

ZMIANY W REZERWACJI

W przypadku konieczności zmiany dokonanej wcześniej rezerwacji Klient powinien zgłosić zmianę pisemnie lub mailem. Zmiany co do terminu powinny być dokonywane nie później niż na 14 dni przed przyjazdem.

Późniejsze lub ustne zmiany mogą zostać nie uwzględnione przez Właściciela. Właściciel w ciągu 24 godzin prześle odpowiedź czy taka zmiana jest możliwa. W przypadku zmiany rezerwacji na inny termin uzgodniona cena może ulec zmianie.

ANULOWANIE REZERWACJI

W przypadku anulacji do 14 dni przed terminem przyjazdu – Klient ponosi koszty połowy wpłaconego zadatku tj. 25 % zamówienia. Przy anulacji w terminie poniżej 14 dni przed deklarowanym przyjazdem Klient ponosi koszty wpłaconego zadatku. W przypadku, jeżeli Klient dokonał pełnej wpłaty , Właściciel zwróci 50 % wpłaty.

Przy anulacji w dniu przyjazdu lub braku anulacji Klient zobowiązany jest do zapłaty pełnej należności z tytułu zamówionych i przygotowanych dla niego usług.

ZAMIANA LOKALU

W wyjątkowych, niemożliwych do przewidzenia okolicznościach, właściciel ma prawo do zamiany zarezerwowanego lokalu na inny, o nie niższym standardzie. Właściciel ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej anulować umowę.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

Administratorem i Podmiotem przetwarzającym dane osobowe pozyskane w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest właściciel apartamentów Dorota Lenkiewicz

Dane osobowe

1.Na potrzeby procesu rezerwacji /wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa/ osoby dokonującej rezerwacji. Podanie danych osobowych jest dobrowelne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.

2.Gośc posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia również prawo do ich ograniczonego przetwarzania.

Zobowiązania Administartora

1.Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.

2.Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (podprocesorowi) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów takich jak: systemy realizujące płatności on-line oraz oprogramowanie rezerwacyjne.

3.Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizowania procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony. 

POZOSTAŁE USTALENIA

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby właściciela. Przy wynajmie apartamentu na okres dłuższy niż 14 dni Klient ponosi dodatkowe opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej i wody, na podstawie liczników według stawek obowiązujących.